Russia

LEVEL A

First nameSecond nameNumberClass
ValeriiKrikov130.5
Dmitrii Khamov91
Dmitrii Zbanatskii102.0
Vladimir Tsvetkov121.5
IvanTsibulskii82.0
Sergey Erkin73.0
DaniilDavydov153.5
Ilia Mysliaev53.5
Sergey Bushmanov551.5
ArtemIshin11.5